Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie
[nazwa jednostki/osoby prawnej] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie.
Data publikacji strony internetowej: 31-05-2012 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-05-2012
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 17-09-2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Bielecki, liceum@rej.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 827 69 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu
 
 
Szkoła znajduje się na Placu Stanisława Małachowskiego 1 pomiędzy ulicami: ul. Kredytową i ul. Królewską oraz graniczy z budynkiem Zachęty oddzielnym ulicą Burschego
 
Dojście piesze do budynku szkoły od pl. S. Małachowskiego, ul. Mazowieckiej, ul. Kredytowej, ul. Królewskiej, ul. Burschego. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci.
 
Jedno miejsce parkingowe na ulicy Kredytowej dla osób z niepełnosprawnością
 
Na ulicy Kredytowej graniczącej z ulicą Jasną znajduję się postój taksówek.
 
Najbliższe przystanki autobusowe:
 
Zachęta 01 i 02 Plac Małachowskiego 01 i 02
 
Najbliższe przystanki tramwajowe:
 
Królewska 05 i 06 w odległości 450m od budynku szkoły.
 
Najbliższa stacja metra:
Metro Świętokrzyska w odległości 600m od budynku szkoły.
 
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 
 
 
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście ze schodami (brak podjazdu dla wózków) do Szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony pl. Małachowskiego - jest wyposażone w drzwi jedno skrzydłowe i nie jest dostępne dla osób na wózku. Przejście dla interesantów jest przez wiatrołap. Sekretariat szkoły do obsługi petentów usytuowany jest na pierwszym piętrze. Tablica informacyjna znajduje się wejściu do sekretariatu szkoły. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.
Kontrola (portiernia) w budynku szkoły znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.
W budynku nie ma wind.
Dla interesantów jest dostępna jedna klatka schodowa prowadząca do sekretariatu na pierwszym piętrze.
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Petenci obsługiwani są wyłącznie na pierwszym piętrze w sekretariacie szkoły.
Brak informacji o wstępie z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta na parterze i pierwszym piętrze do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety wyposażone są w zamykacz. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niebędących pracownikami szkoły.
 Raport GUSStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa